« Corona 31-03»

Gepubliceerd op 31-03-2020

Op dinsdag 31 maart heeft HSBN een mailing verstuurd met de volgende tekst:

Het was al een aantal dagen bekend dat de maatregelen om het corona virus in te dammen na 6 april verlengd zou gaan worden. Op dinsdagavond 31 maart om 19:00u. heeft het kabinet gemeld dat de verlenging in ieder geval t/m 27 april zal gelden. Een week vooraf zal bekeken wat dan de stand van zaken is en dan wordt al of niet besloten tot verlenging of tot het gefaseerd afschalen van de maatregelen.

Was het de afgelopen weken al zwaar met de gevolgen van de maatregelen dan gaan we met deze verlenging van minimaal 4 weken een echt geheel nieuwe fase in. Buiten de zorgen om over de gezondheid van je dierbaren, jezelf en je klanten zijn daar de steeds steviger wordende angst over het voorbestaan van je bedrijf. Twee tot drie weken  heel beperkt open of gesloten te zijn betekent voor je bedrijf een behoorlijk omzet verlies, maar is voor veruit de meesten nog te overzien. Nu met de verlenging van sowieso nog eens 4 weken daar bovenop is het alle hands aan dek.

Wellicht heb je het al gedaan maar zet alles goed op een rij hoe je bedrijf er precies voor staat en welke acties er nodig zijn om het voortbestaan van je bedrijf zo zeker mogelijk te stellen.

Maak gebruik waar het kan van het noodpakket van de overheid. Zoals de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19, oftewel TOGS  en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

TOGS

Bij de TOGS kunnen getroffen ondernemers  een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van €4000,-. Belangrijk hierbij is dat je met de juiste SBI-code geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel.

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. Jouw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. De SBI-code kan niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden  om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Onder de SBI-codes 96.02.1 en 96.02.2 staan de meeste haarwerkbedrijven en die zijn juist. Staat jouw bedrijf nou onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister en is deze niet juist. Meldt dit dan bij het RVO en gebruik hiervoor het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code jij nu heb  en welke SBI-code je eigenlijk moet hebben.

Je hebt drie maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan t/m vrijdag 26 juni 17:00u.Het kan  alleen online aangevraagd worden. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Door de enorme drukte kan het zo zijn dat het niet meteen lukt om de aanvraag te doen. Blijf dan rustig en probeer het later nog eens.

Hieronder staan nogmaals de relevante punten en voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19:

 ·        De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

·        Jouw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.

·        De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes.

·        Jouw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.

·        Uw onderneming verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.

·        De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.

·        Jouw geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.

·        Jouw onderneming is niet failliet.

·        Jouw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.

·        Jouw verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.

·        Jouw verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

 NOW

Van hoe de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gaat werken is nu het volgende bekend:

 In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: jouw omzet en loonsom

·        Omzet

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moet je eerst de totale omzet uit 2019 delen door vier. Dat bedrag vergelijk je vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is het weg blijven van klanten pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kan je ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start.

Let op: is er sprake van een concern, dan wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Je mag dan dus niet per BV kijken.

·        Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

 De loonsom in de subsidieperiode (maart tot en met mei) wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

·        Het is bestemd voor:

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd; er is geen onderscheid naar contractvorm. Voorwaarde is dan wel dat jij je flexwerkers door betaalt.

·        Aanvraag en uitbetaling:

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket op 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. U geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

 Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

·        Benodigde gegevens:

Doe je de aanvraag zelf of laat je dit door derden doen dan zijn de volgende gegevens nodig:

1. NAW-gegevens van de werkgever

2. Bankrekeningnummer werkgever

3. Loonheffingsnummer(s) werkgever

4. Omzet (op concernniveau) geheel 2019

5. Omzet maart/april/mei 2020 (dan wel april/mei/juni óf mei/juni/juli)

 Dit moet wel  een zo realistisch mogelijke schatting zijn. Teveel ontvangen subsidie moet je namelijk terugbetalen.

 

Mocht je vragen hebben of juist bruikbare informatie voor je collega’s dan horen we je graag.

image-Corona-1585683608.jpg