Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 TOELATINGS PROTOCOL

Versie 2.0 2016

voor het verkrijgen of behouden van het Lidmaatschap Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland

HSBN

Inleiding:

Deze toelatingsprotocol bevat regels voor het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap HSBN voor (aspirant) leden. Normen van integriteit, objectiviteit en deskundigheid vormen de waarde bepalende ingrediënten. Conform het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van het HSBN.

Begrippen:

Ondernemingen: Haarwerkbedrijven

Artikel 1  Doelgroep

Ondernemingen die lid zijn of lid willen worden van Brancheorganisatie HSBN moeten verplicht de Erkenningsregeling HWK van Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH) ondergaan.

Artikel 2  Secretariaat HSBN

Het secretariaat is verantwoordelijk voor het beheer van alle normatieve documenten betreffende het lidmaatschap  en alle operationele activiteiten die daarmee verbonden zijn.

Het secretariaat is gevestigd te Vlierden, Adresgegevens: Kapelweg 6, Postcode : 5756 AJ

Correspondentie adres: IDEM

Email: info@HSBN.nl

Artikel 3 Voorwaarden tot toelating en behoud lidmaatschap HSBN

De onderneming moet aan de volgende eisen voldoen om het lidmaatschap te verkrijgen of te behouden;

1. Ondernemingen die nog geen lid zijn kunnen zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat HSBN, door middel van een aanvraagformulier.

2. Ondernemingen die lid willen worden van de HSBN en reeds HWK erkend zijn door de SEMH worden door de SEMH getoetst hetzij schriftelijk, hetzij op locatie. Met dezelfde frequentie en methodiek welke al van toepassing was tussen de onderneming en de SEMH. Met een geldige HWK erkenning kan de onderneming meteen een volwaardig lid zijn van de HSBN, behoudens het bepaalde in de statuten en Huishoudelijk Reglement.

3. Ondernemingen welke nog niet HWK erkend zijn door de SEMH krijgen binnen 3 maanden na de aanmelding een toetsing op locatie voor een HWK erkenning.

4. Ondernemingen moeten een geldig HWK erkenning van de SEMH in bezit hebben anders is een lidmaatschap bij de HSBN uitgesloten.

Artikel 4   Kosten Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van de HSBN voor ondernemingen is beschreven in het huishoudelijk reglement, artikel 3.

Artikel 5  Proces van Toetsing tot Erkenning

Geheel conform het bepaalde door SEMH aangaande de HWK erkenningsregeling.

Artikel 6  Weigering / Schorsing / Beëindiging lidmaatschap HSBN

1.   Wanneer de onderneming onvoldoende scoort tijdens de toets op locatie krachtens de HWK erkenningsregeling van SEMH, dan wordt het lidmaatschap geweigerd of opgeschort voor maximaal 3 maanden. Vervolgens vindt dan binnen die 3 maanden wederom een nieuwe toets op locatie plaats.

2.   Mocht de onderneming ook de 2e toets met onvoldoende afsluiten, dan wordt het lidmaatschap van de HSBN opgeschort voor maximaal 1 jaar. Vervolgens vindt dan wederom een nieuwe toets op locatie plaats.

3.   Wanneer de onderneming na het verkrijgen van het lidmaatschap toch niet blijkt te voldoen aan het bepaalde in de erkenningsregeling HWK van SEMH en/of statuten en/of huishoudelijk reglement dan is het bestuur van de HSBN gerechtigd om het lidmaatschap terstond op te schorten dan wel te beëindigen.

4.   Het bestuur van HSBN behoudt zich onder alle omstandigheden het recht voor om ondernemingen het lidmaatschap van de HSBN met motivatie te weigeren.

 

Huishoudelijk Reglement
Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland HSBN
 

Artikel 1. Algemene Bepalingen /Definities
Brancheorganisatie:                            Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland
                                                            Afgekort: HSBN

Bestuur:                                               Het Algemeen Bestuur van de HSBN
ALV:                                                     Algemene Leden Vergadering van deBrancheorganisatie, als orgaan

De “doelen” van de Brancheorganisatie zijn beschreven in haar statuten.
Leden van de Brancheorganisatie zijn zelfstandig gevestigde ondernemingen, welke werkzaam zijn op het gebied van haarvervanging en haaraanvulling. Met een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 Artikel 2. Nieuwe Leden
1.     Een nieuw lid dient éénmalig een toetredingsbijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt door ALV vastgesteld op voorstel van het bestuur en bedraagt thans € 0,-.

2.     Deze toetredingsbijdrage dient ter compensatie van de door de bestaande leden reeds gedane investeringen en opgebouwde “goodwill”.

3.     Indien en voor zover een nieuw lid een dusdanige meerwaarde heeft voor de Brancheorganisatie aan kwaliteit, betreffende kennis, capaciteiten en inrichting, welke gerelateerd kunnen worden aan haarvervanging en haaraanvulling, is het bestuur  bevoegd om de éénmalige toetredingsbijdrage niet toe te passen.

Artikel 3. Contributie en Kosten

1.     De contributie wordt jaarlijks door de ALV vastgesteld op voorstel van het Bestuur.

2.     Er is sprake van 2 soorten contributie. Contributie voor een hoofdvestiging en contributie voor een nevenvestiging. De contributie van de hoofdvestiging wordt bepaald op grond van de totale jaarlijkse omzet van het gehele bedrijf. De contributie van een nevenvestiging is gelijk  voor ieder bedrijf ongeacht de jaarlijkse omzet.

3.     De leden zijn verplicht hun contributie jaarlijks, na ontvangen van de nota, te voldoen op de door de penningmeester vast te stellen wijze.

4.     Bij een nieuw lid bepaalt de penningmeester voor welke datum de contributie en de  toetredingsbijdrage voldaan dient te worden.

5.     Het bestuur is bevoegd om het bepaalde in artikel 3, lid 2 per afzonderlijk lid niet toe te passen of er vanaf te wijken.

6.     Alle kosten die de Brancheorganisatie maakt en die vooraf de goedkeuring hebben verkregen van de ALV worden indien van toepassing op de leden verhaald, gelijk aan de betalingscondities, welke vast te stellen is door de penningmeester.

7.     De leden die niet overeenkomstig de wijze, zoals vastgesteld in de statuten alsmede in dit huishoudelijk reglement, aan hun geldelijke verplichtingen hebben voldaan worden hierop door de penningmeester aangesproken.

8.     Conform het bepaalde bij Artikel 3, lid 2 , wanneer leden binnen 30 dagen daaropvolgend niet hebben voldaan zijn zij bovenop de contributie een extra bedrag verschuldigd van € 50,-. Leden die ook na 60 dagen nog niet aan de betalingsverplichtingen betreffende de contributie  hebben voldaan zijn tevens verplicht om de rentederving ( te stellen op de vigerende wettelijke rente) en de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten die de Brancheorganisatie maakt te vergoeden .

9.     In geval van niet tijdige betaling, behoudens het bepaalde in Artikel 3, lid 7, dient de betreffende leden alle kosten te vergoeden die de Brancheorganisatie maakt  in verband met de wanbetaling van die leden en het alsnog verkrijgen van de betaling, waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.

10.  In geval van niet tijdige betaling zijn de betreffende leden automatisch in gebreke. Die leden zijn dan, behoudens het bepaalde in Artikel 3, lid 7, naast de hoofdsom aan de Brancheorganisatie de wettelijke vigerende rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.  

11.  De buitengerechtelijke incassokosten, behoudens het bepaalde in Artikel 3, lid 6, zullen minimaal gesteld worden op 15% van het  door de betreffende leden aan de Brancheorganisatie verschuldigde, terwijl kosten bovendien minimaal € 50,- zullen bedragen

Artikel 4. Presentatie / Stemmen / Deelname

1.     Leden dienen bij voorkeur tenminste eenmaal per jaar aanwezig te zijn op een ALV.

2.     Leden hebben op een ALV bij stemming één stem. Echter de Voorzitter van de Brancheorganisatie heeft een beslissende stem in geval van een gelijke verdeling van de stemmen.

Leden kunnen zich laten vervangen door een gemachtigde, stemming bij volmacht is dan derhalve mogelijk.   

3.     Activiteiten voor de leden zijn verplicht, mits deze middels een besluit op de ALV  zijn afgesproken.

Artikel 5. Royement / Schorsing

1.     Leden die zich niet houden aan het bepaalde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en/of de Gedragscode kunnen door het Bestuur per direct voor bepaalde en/of onbepaalde tijd geschorst of geroyeerd worden.

2.     Leden die voor een bepaalde of onbepaalde tijd geschorst of geroyeerd worden kunnen tot binnen één maand na bekendmaking van het besluit tot schorsing of royement door het bestuur hiertegen beroep aantekenen. Dit beroep dient schriftelijk te gebeuren ter attentie van de klachtencommissie van de Brancheorganisatie. Het uiteindelijke oordeel van deze klachtencommissie is bindend tot aan de eerste ALV.

3.     Alle schorsingen en royementen van de leden worden ter goedkeuring voor gedragen aan de ALV.

4.    Leden dienen in het bezit te zijn van een geldige HWK erkenning door de SEMH. Bij verloop of intrekking wordt het lidmaatschap automatisch opgeschort.

5.    Een schorsing duurt minimaal één maand en maximaal 6 maanden.

Artikel 6. Profiel Leden

1.     Leden van de Brancheorganisatie voeren als belangrijkste bedrijfsproduct/dienst haarwerk en haaraanvulling.

2.     Leden conformeren zich aan de opleidingseisen, kwaliteitseisen en inrichtingseisen, zoals deze per jaar door de Brancheorganisatie en de SEMH worden vastgesteld . Deze zijn opvraagbaar bij het secretariaat van de Brancheorganisatie en de SEMH en staan ook op hun websites.

3.     Leden laten zich jaarlijks toetsen door de SEMH, conform het toelatingsprotocol van het HSBN, zodat zij voldoen aan het bepaalde in artikel 6 lid 2.

Artikel 7. Commissies

1.     De Kascommissie wordt benoemd conform het bepaalde in de Statuten, Artikel 13, lid 4

2.     De Klachten Bemiddelings Commissie bestaat uit minimaal 3 leden, welke bekrachtigd worden tijdens de ALV. In de Klachtencommissie mag hoogstens één Bestuurslid plaats nemen. De Klachtencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. Een tussentijdse vacature in de Klachtencommissie wordt onder auspiciën van het Bestuur door de Klachten Bemiddelings Bommissie zelf aangevuld, hetgeen dan met terugwerkende kracht de instemming moet verkrijgen van de leden tijdens de eerstvolgende ALV. De oordelen van de Klachten Bemiddelings Commissie inzake geschillen tussen leden onderling en tussen leden en klanten zijn adviserenden niet bindend.

Officiële klachten worden behandeld door de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidrecht.

3.     De overige commissies worden door het Bestuur benoemd. De commissies kiezen uit hun midden een voorzitter.

4.     Alle commissies, met uitzondering van de Kascommissie, zijn ondergeschikt aan het Bestuur. De commissies, welke naar het oordeel van het Bestuur daarvoor in aanmerking komen, brengen geregeld verslag uit aan het Bestuur van de door haar gedane werkzaamheden.

5.     Het Bestuur kan betreffende relevante activiteiten technische commissies aanstellen waaraan werkzaamheden door het Bestuur kunnen worden gedelegeerd.

Artikel 8. Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

1.     Wijziging van het Huishoudelijk Reglement is slechts mogelijk, door middel van een besluit van de ALV waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar een wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld. Een besluit tot Huishoudelijk Reglement  wijziging behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen en waarin tenminste  twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is.

2.     Indien er gestemd moet worden over punten in het Huishoudelijk Reglement dan zal het lid bij verhindering zijn stemrecht per schriftelijke volmacht overdragen aan één van de andere leden of zelf zijn stem uitbrengen per email en wel uiterlijk 24 uur voor aanvang van de ALV.

3.     Een afschrift van het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement waarin de  voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, dient ten minste 5 dagen voor de ALV aan de leden ter beschikking gesteld moeten worden.

4.   Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement heeft eerst interne en externe werking op een datum  als door de ALV bepaald en bij gebreke van een zodanige bepaling op de eerste van de maand volgend op de maand waarin het gewijzigd Huishoudelijk Reglement aan de leden ter kennisname is toegezonden.

6.     Uiterlijk binnen tien werkdagen na de vaststelling van het gewijzigde Huishoudelijk Reglement door de ALV dient een afschrift van het aldus      vastgestelde Huishoudelijk Reglement aan de leden zijn gezonden.